ES KARİYER

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

ADAY AYDINLATMA METNİ

Es Kariyer olarak engelli bireylere daha fazla ve sürdürülebilir istihdam olanağı yaratma amacıyla belirlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirirken, siz değerli adaylarımıza ait birtakım kişisel verileri işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kullanılması, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye sahip  olmanız amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

A. İşlenen Kişisel Verileriniz

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isminiz, telefon numaranız, eğitim durumunuz, sağlık durumunuz gibi sizi tanımlayan tüm bilgiler sizlerin kişisel verisidir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise, bu tür bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, açıklanması, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Es Kariyer olarak siz değerli adaylarımızın kişisel verilerini KVKK’da yer alan birtakım veri işleme şartlarına bağlı  kalarak işlemekteyiz.

İşlediğimiz kişisel verileriniz ve bu verileri hangi veri işleme şartına bağlı kalarak işlediğimiz ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

Kimlik Bilgisiİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme Şartı
Ad Soyad

Doğum Tarihi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması.
İletişim BilgisiE-posta adresi

Mobil telefon numarası

Ev adresi (Yalnızca il-ilçe-mahalle)

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
Özlük BilgileriAskerlik durumu

Varsa ehliyet sınıfı

Sağlık BilgisiEngel tipi, durumu ve oranıAçık rızanın varlığı.
Mesleki Deneyim BilgisiEğitim durumu (derecesi-okul ve bölüm adı-tarih aralığı)

İş deneyimi (şirket-pozisyon-görev tanımı-tarih aralığı)

Yabancı dil seviyesi

Bilgisayar ve program becerisi

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla, sözleşmenin taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
Diğer BilgilerÜcret beklentisi aralığı

Mülakat değerlendirme notları

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için zorunlu olması.
Özgeçmişinizi ES Kariyer’e iletmeniz durumunda özgeçmişinizde paylaştığınız diğer bilgilerAçık rızanın varlığı.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Es Kariyer olarak siz değerli adaylarımıza istihdam olanağı yaratırken hem işverenler hem de sizlerle bir araya gelmekteyiz.

Bu süreçte ilk olarak sizlerle görüşme yapmaktayız. Görüşmede aldığımız notlarımız ve değerlendirmelerimiz sonucunda yukarıda sayılan kişisel verilerinizin, yetkinliklerinizin ve teknik anlamdaki yeterliliğinizin yer aldığı bir özgeçmiş formu hazırlamakta, bu özgeçmiş formunun uygunluğuyla ilgili sizlerle görüş birliğine vardıktan sonra açık rızanız dahilinde bu formu sistemimize yüklemekteyiz. Böylelikle özgeçmiş formunuz, şirketimiz ile personel istihdamına yönelik sözleşme akdetmiş işverenler (“Üye İşveren”) tarafından görüntülenebilmekte ve Üye İşveren, uygun bulduğu adaylar ile doğrudan iletişime geçip işe alım süreçlerini yönetebilmektedir.

Anılan istihdam süreci ve hizmetinin gerçekleştirilmesi amacıyla yukarıda yer alan kişisel verilerinizi Es Kariyer’e iletmeniz ve aday havuzunda Üye İşveren tarafından görüntülenmesine onay verdiğiniz durumlarda kişisel verileriniz;

 • Adayların yetkinliklerinin incelenmesi ve istihdam edilecek adayın tespit edilmesi,
 • Adayın pozisyona olan uygunluğunun incelenmesi ve doğrulanması,
 • İstihdam süreçlerinin değerlendirilmesi ve sağlanması,
 • Üye İşveren’in adayı doğru yerde konumlandırması,
 • İstihdam süreç ve imkanlarını yönetmek amacıyla adaylar ile iletişime geçilmesi,
 • Aday tarafından iletilen talep, şikâyet ve önerilerin değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması,
 • Es Kariyer’in hizmet kalitesinin arttırılması ve kontrolünün sağlanması,
 • Memnuniyet analizinin yapılması, gerektiği durumlarda aksiyon alınması ve bu sebeple adayla iletişime geçilmesi,
 • İstihdam süreçlerinde sizlere yardımcı olunabilmesi,
 • İŞKUR başta olmak üzere yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 • Es Kariyer’in kabul ettiği ve/veya uyguladığı politika, prosedür ve mevzuat hakkında adaya bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

İstihdam süreçlerinde işlediğimiz kişisel verileriniz KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • İstihdam süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Üye İşveren’lere,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden Es Kariyer’in yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Es Kariyer’in iş ve işlemlerini gerçekleştirmek için kullandığı yazılım, işletim sistemi, program, vb. teknolojik alanda yardım aldığı tedarikçilere gizlilik sözleşmesi imzalanarak aktarılabilecektir.

D. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi ve Yöntemi

Kişisel verilerinizi, yukarıda (A başlığı altında) belirtilen hukuki sebepler dahilinde;

 • Es Kariyer’e elden yapılan başvurular,
 • Es Kariyer’e telefon, e-posta veya internet sitesi kullanılarak yapılan başvurular,
 • Yüz yüze ve/veya elektronik ortamda yapılan görüşmeler ve mülakatlar

E. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişileri, diğer bir ifade ile siz değerli adaylarımızı ifade etmektedir.

Adaylarımız, Es Kariyer’in aşağıda (F başlığında) belirtilen kanallar aracılığıyla elden, posta yöntemiyle veya elektronik ortamda başvuruda bulunarak;

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Başvurular, talebin niteliğine göre talebin Es Kariyer’e ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Siz değerli adaylarımızın bilgilerine sunarız.

F. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi : www.eskariyer.com

Telefon Numarası : (0216) 566 67 77

E-Posta Adresi : info@eskariyer.com

Adres : Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:169/9 Kadıköy/İSTANBUL

G. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süreçleri ile İlgili Önemli Not

Es Kariyer’in sağladığı istihdam ve değerlendirme süreçlerinde Es Kariyer yalnızca A Başlığında belirtilen (özgeçmiş hariç) kişisel verilere ihtiyaç duymaktadır. Bu bilgiler aday ile yüz yüze ve/veya elektronik ortamda yapılan görüşme ve mülakatlar ile de elde edilmektedir. Bu nedenle aday tarafından daha önceden hazırlanmış bir özgeçmiş ile başvuru yapılması ve/veya A Başlığında yer almayan kişisel verilerin Es Kariyer’e iletilmesi zorunlu değildir ve iletilmesine ihtiyaç duyulmamaktadır. Dolayısıyla ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin aday tarafından Es Kariyer’e iletilmesi durumunda adayın ve/veya referans olarak belirtilen kişinin açık rızasının var olduğu kabul edilmektedir.

Es Kariyer’in kuruluş amacı doğrultusunda iş ve işlemlerini gerçekleştirebilmesi ve süreçlerini yürütebilmesi için adaylara ait sağlık-engellilik bilgilerini kullanabilmesi gerekmektedir. Ancak KVKK gereğince bu tür bilgilerin kullanımı için adayların açık rızasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle sağlık-engellilik bilgilerini Es Kariyer’e ileten ve/veya belirten adaylarımızın sağlık-engellilik bilgilerinin işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen sınırlarda kullanılmasına yönelik açık rızalarının var olduğu kabul edilmektedir.

Sağlık bilgilerimin (engellilik durumu-tipi-oranı) ES Kariyer tarafından aydınlatma metninde belirtilen amaçlar (istihdam süreçleri için gerekli amaçlar) dahilinde işlenmesine iletişim, , sağlık, mesleki deneyim, ücret beklentisi aralığı, mülakat değerlendirme notlarımın Powerpool  yazılımı aracılığıyla Üye İşveren’lere  ve kendi rızamla sadece onayladığım şirketlere  aktarılmasına açık rıza göstermekteyim.”

Lütfen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.